Konsep dan Matlamat Falsafah Pendidikan

Perkataan falsafah berasal dari perkataan Yunani ‘Philos yang bermaksud cinta kepada pengetahuan ata...

Faktor Pembentukan Falsafah Pendidikan

Falsafah pendidikan mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan. Fungsi asas fa...

Falsafah Pendidikan Satu Pengenalan

Masyarakat Malaysia adalah majmuk, terdiri daripada berbilang kaum yang mempunyai kebudayaan yang b...

Elemen Dalam Falsafah Pendidikan

Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan...

Bilik Darjah Mesra Budaya

Cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra bud...

Pengurusan Bilik Darjah Dinamik

PENGURUSAN BILIK DARJAH DINAMIK Ke Arah Pembinaan Modal Insan Berkualiti Oleh : Haji Samsudin bin Md N...